மீண்டும் சர்தார்ஜி

ஒரு நாள் சர்தார்ஜி கோவிலுக்கு சென்றார்..அப்பொழுது அவர் தன்னுடைய செருப்பு காணாமல் போகாமல் இருக்க என்ன செய்தார் தெரியுமா?

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!
!
!
!
!
!
!
!
!!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!