இதுக்கும் கட்சி ஆரம்பிச்சுட்டாங்களா?


ந்த ஒரு விஷயத்துக்கு தான் இன்னும் கட்சி ஆரம்பிக்காம இருந்தாங்க...


இப்ப அதுவும் பண்ணிடாங்...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.