கலாட்டா காமெடி

xU rtg; bgl;oiaj; J}f;fpf; bfhz:L ehy;th; Kd;nd bry;y/ gpd;dhy; btF ePskhd fpa{tpy; kf;fs; bjhlh;e;J ele;J te;J bfhz:oUe;jdh;.

 ahh; ,th;> ,tUila kuzj;Jf;F efunk m";ryp brYj;jpf; bfhz:oUf;fpwnj> vd;W Ch;tyj;ijg; ghh;j;j xUtUf;F buhk;g Mr;rhpak;. rtg;bgl;oia xl;o ele;J brd;Wf; bfhz:oUe;jtiu mqfp/ BB,we;jth; ahh;> vd;W tprhhpj;jhh;. mth;/

 vd; khkpahh; vd;W gjpy; brhd;dJk;/ vg;go ,we;jhh;> vd;W nfl;lhh;.

 eha; foj;J tpl;lJ vd;W gjpy; te;jJ.

 nfl;ltUf;Fg; bghwpjl;oaJ. bkJthd Fuypy; khkpahiug; gwpbfhLj;jthplk; nfl;lhh;„

 jat[ bra;J me;j ehiaf; bfh";rk; ,uty; ju Koa[kh>

 Ml;nrgiz ,y;iy. thpirapy; ngha; epy;Y';fs;. thpirg;gojhd; ,uty; fpilf;Fk;

-----------------------------------------------------------------------

es;sputpy; me;j efuj;jpw;F te;j xUtd; j';Ftjw;F miw njo miye;jhd;. v';Fk; fpilf;ftpy;iy. xU tpLjpapypUe;J mtd; Vkhw;wj;Jld; jpUk;g[k;nghJ  m';fpUe;j bghWg;ghsh;/

 ,ut[ c';fSf;fhf ,U gLf;iffs; bfhz:l miw. mjpy; xU gLf;ifapy; bgz:kzp xUj;jp J}';fpf; bfhz:oUf;fpwhs;. mtis vf;fhuzk; bfhz:Lk; vGg;g khl;nld; vd;why; ,d;bdhU gLf;ifapy; eP';fs; ,d;wput[ mikjpahfj; J}';fyhk; vd;whh;.

 mtDk; me;j miwapy; j';f xg;g[f; bfhz:lhd;.

 20 epkplk; fHpj;Jf; fPnH xo te;jhd; mtd;.

 rhh;/ me;jg; gLf;ifapy; gLj;jpUe;j bgz: ,we;J fplf;fpwhs; vd;W mywpdhd; mtd;.

 mts; ,we;Jtpl;lJ c';fSf;F vg;go bjhpa[k; vd;W nfl;lhh; bghWg;ghsh;.

------------------------------------------------------------------------

me;j Chpd; bghpa gzf;fhud; xUtd; ,we;J tpl;lhd;. ,Wjp Ch;tyk; ele;J bfhz:oUe;jJ. mjpy; ,is"d; xUtd; thapYk; tapw;wpYk; moj;Jf; bfhz:L fjwp mGjgo ghpjhgkhfr; brd;W bfhz:oUe;jhd;.

 mtd; kPJ ,uf;fg;gl;l bghpath; xUth;/ jk;gp/ ftiyg;glhnj/ vy;nyhUk; xUehs; ,we;Jjhnd Mf ntz:Lk;.

 eP ,we;jtUf;F vd;d cwthf ntz:Lk;> vd;W md;ghff; nfl;lhh;.

 mtUf;Fk; vdf;Fk; ve;j cwt[k; ,y;iy. mij epidj;Jjhd; mGJ bfhz:L tUfpnwd; vd;W gjpy; brhd;dhd; mtd;.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 gf;fj;J tPl;Lf;fhuh;„ vd;d';f bfh";rk; Tl gz:gpy;yhjtuh ,Uf;fP';f/

 v';f nky c';fSf;F bfh";rk; Tl ek;gpf;ifna ,y;iy. btspa{h; nghnwhk; jpUk;gp tu ehshFk;/ tPl;Lr; rhtpa itr;Rf;nfh';f/ tPl;l gj;jpukh ghj;Jf;nfh';fd;D brhy;ypl;Lg; nghdP';f/ Mdh/ ve;j rhtpa[k; ,e;jg; g{l;Lf;F bghUe;jnt ,y;iyna.